ترکیب سهامداران

در حال حاضر بیش از ۶۷ هزار نفر از پرسنل محترم شهرداری تهران سهامدار شرکت تعاونی شهریار هستند.
به طور کلی سهامداران شرکت تعاونی شهریار از لحاظ میزان سرمایه و آورده نقدی به چهار گروه عمده تقسیم می شوند :
گروه اول : اکثریت سهامداران محترم که در سال ۸۹ با پرداخت مبلغ ۳۰٫۰۰۰ تومان نسبت به عضویت در شرکت تعاونی شهریار اقدام نموده و سرمایه فعلی آنان تا این لحظه برابر ۱۱٫۲۳۶ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰ تومان جمعاً معادل با ۱٫۱۲۳٫۶۰۰ تومان می باشد.
گروه دوم: سهامدارانی که علاوه بر عضویت در سال ۸۹ ، در سال ۹۱ با پرداخت مبلغ ۲۱۰٫۰۰۰ تومان اقدام به افزایش سرمایه نموده اند که هم اکنون دارای ۳۷٫۴۵۷ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰ تومان جمعاً معادل ۳٫۷۴۵٫۷۰۰ تومان می باشند.
گروه سوم: سهامدارانی که علاوه بر عضویت در سال ۸۹ ، در سال ۹۱ با پرداخت مبلغ ۲۱۰٫۰۰۰ تومان و در سال ۹۳ با پرداخت ۲۷۰٫۰۰۰ تومان اقدام به افزایش سرمایه نموده اند که هم اکنون دارای ۴۱٫۳۲۵ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰ تومان جمعاً معادل ۴٫۱۳۲٫۵۰۰ تومان می باشند.
گروه چهارم: آن دسته از سهامداران که علاوه بر عضویت در سال ۸۹ ، در سال ۹۳ اقدام به افزایش سرمایه به مبلغ ۲۷۰٫۰۰۰ تومان نموده اند و اکنون دارای ۱۵٫۱۰۳٫ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰ تومان جمعاً معادل با ۱٫۵۱۰٫۳۰۰ تومان می باشند.