گروه شرکت ها

کنترلی :

شرکت علائم راهنمایی و فنی ایران (عرف ایران )
شرکت حمل و نقل کالای تهران (پیک بادپا)
شرکت فناوری اطلاعات کارکنان شهرداری تهران (فنکاش)
شرکت مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک تهران
شرکت خدمات مسافرتی تهران گشت طلایی
شرکت جهان اقتصاد شهریار
شرکت بازرگانی و بهره برداری کارکنان شهرداری تهران
شرکت پیک سبز بادپا

غیر کنترلی :
شرکت سرویس بیمه شهر
شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان
شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار
شرکت خودرو سرویس شهر
شرکت بازرگانی و بهره برداری کارکنان شهرداری تهران
شرکت عمران کارکنان شهرداری تهران
شرکت بهساز نگهدار شهر
بانک شهر