گروه شرکت ها

گروه شرکت ها

شرکت های زیر مجموعه تعاونی شهریار:

 

کنترلی (۱۰۰ درصد سهام متعلق به سهامداران ):
مطالعات جامع و حمل و نقل ترافیک ، تهران گشت، جهان اقتصاد، پیک بادپا ،عرف ایران ، فنکاش ، پیک سبز بادپا ، بازرگانی ، آرای فناوری شفق

 

غیرکنترلی (بخشی از سهام متعلق به سهامداران):
خودرو سرویس ، بهساز نگه دار ، عمرانی کارکنان شهرداری تهران ، سرویس بیمه ، ساختمان عمران شهری پایدار ، جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان ، بانک شهر