تاریخچه شرکت

شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان در تاریخ ۱۳۸۸/۸/۲۰ تحت شماره ۳۶۳۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۲۹۸۲ با سرمایه یکصد و پنجاه میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسیده است . عمده سهام این شرکت متعلق به بانک شهر و مابقی متعلق به سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران می‌باشد.

ورود به وب سایت شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان