تاریخچه شرکت

در اوائل دهه ۷۰ شمسي عملاً ۳۰ سال از بروز مشكلات جدي ترافيك در مركز اداري – سياسي كشور مي گذشت و با اين وصف تهران پايتختي با قدمت۲۰۰ ساله عملاً از يك پايگاه علمي- مطالعاتي براي بررسي مسائل حمل و نقل و ترافيك محروم بود.
اين در حالي بود كه از چند دهه قبل كاربرد دانش برنامه ريزي حمل و نقل و مهندسي ترافيك در اداره امور حمل و نقل شهرهاي بزرگ جهان آغاز شده بود و بسياري شهرهاي آسيايي و منطقه نيز به پيشرفت هاي قابل توجهي در اين زمينه دست يافته بودند.

    با توجه به مشكلات مطرح در مطالعات قبلي و فقدان سيستم مطالعاتي ثابت، رفته رفته با آگاهي نسبي مديران نسبت به ضرورت مطالعات در برنامه ريزيها، سازمانهاي اجرايي به تشكيل معاونت ها و واحدهاي مطالعاتي درون سازماني اهتمام ورزيدند.

اين اقدام گرچه در جاي خود ستودني بود، اما به واقع پاسخ مناسبي براي شناخت جامع از مسائل و مشكلات حمل و نقل كلان شهري با گستردگي تهران نبود و لاجرم تواناهايي و امكانات معاونت هاي مطالعاتي صرفاً به پروژه هاي مطالعاتي اختصاص مي يافت كه با ديدگاه يك جانبه همان سازمان در اولويت قرار گرفته بود. از طرفي افزايش اعتبار مالي و امكانات نيز در اين مسير چاره ساز نبود، چرا كه تجربه نشان داده سازمان هاي اجرايي بنابر مصالح سازماني حتي در عملكرد مطالعاتي، گاه سلسله خط مشي هايي را دنبال مي كنند كه به اعتبار و جايگاه آن سازماندر نظام سازماني ايده اي ناممكن است و نمي توان واحدهاي مطالعاتي يك سازمان را نيز از آن مبرا دانست 

لذا براي پرهيز از القاء سياستها و خط مشي هاي سازماني كه از آفات مسلم كاربرد مطالعات در تصميم گيريهاست،ايجاد يك نظام مطالعاتي با امكان عملكرد مستقل از ضروريات بود. به گونه اي كه اين با متخصصان با بهره گيري از دانش فني حمل و نقل، راهبرهاي لازم را در قالب طرحهاي خرد و كلان به سياتگزاران و تصميم گيران ارائه نمايند و از اين رهگذر برنامه هاي اجرايي سازمانهاي دست اندركار در مسير كارآمد قرار گيرد. از سوي ديگر سيستم حمل و نقل شهري بنا به ماهيت پيچيده خود گستره وسيعي از عناصر و عوامل متعدد و متنوع را شامل است كه در عين پيوستگي در تأثير و تأثر متقابل با ديگر مسائل شهري و نيز شرايط اقتصادي و اجتماعي و ويژگي هاي فرهنگي است. لذا هرگونه تصميم گيري و اقدام عملي براي تغيير در يكي از عناصر سيستم حتي با هدف بهبود بخشي از آن مي تواند تأثيرات مثبت ايجاد و همزمان عوارض نامطلوبي را در ساير بخشهاي سيستم به بار آورد.

         لذا ويژگي «جامعيت» بايد به عنوان يكي از ويژگي هاي جدايي ناپذير در مطالعات بنيادي درنظر گرفته شود. بديهي است اتخاذ نگرشي همه جانبه و رويكردي جامع در مطالعات نه تنها در توانايي سازمان هاي اجرايي نبود، بلكه با توجه به لزوم حفظ استقلال علمي مطالعات اين رويه بايد در فضايي مستقل اما كاملاً مرتبط با مجريان مسائل حمل و نقل بنيان نهاده مي شد. نهايتاً آنكه مطالعات با حصول به نتايج و راهكارها بايد به عاليترين مرجع تصميم گيري ارائه شود تا مسير ابلاغ و اجراي آن فارغ از حساسيت هاي سازماني و با ايجاد هماهنگي ميان سازماني طي شود. جرياني كه مبدأ حركت آن نه يك سازمان اجرايي بلكه يك مركز مطالعاتي است. برپايه چنين مفروضات منطقي و رويكردهاي جديدي كه براي ارزش گذاري به مطالعات و تحقيقات در مديريت شهري بوجود آمده بود،دست اندركاران با علم و يقين در راه تأسيس نخستين مركز مطالعاتي مهندسي و برنامه ريزي حمل و نقل و ترافيك گام برداشتند و در سالهاي آغازين دهه ۷۰ نظام حمل و نقل شهر تهران از نخستين مركز مطالعاتي با امكانات بالقوه مطلوب برخوردار شد.

با ارزيابي تجربيات غير كاراي گذشته و وقوف به لزوم پايه گذاري يك مركز مطالعاتي و راه اندازي يك نظام مطالعاتي مستمر، به اهتمام شهرداري تهران در دي ماه ۱۳۷۰ «دفتر طرح جامع حمل و نقل و ترافيك» تشكيل شد و طبق ضروريات قانوني، از سال۱۳۷۱ در قالب شركتي به عنوان شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران فعاليت خود را آغاز كرد. از اين زمان جذب تدريجي- نيروهاي متخصص و به موازات آن تجهيز شركت به كليه امكانات تخصصي سخت افزاري- نرم افزاري و منابع اطلاعاتي با جديت دنبال شد به نحوي كه در دوره اي كمتر از يكسال، شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران علاوه بر امكانات سخت افزاري، و تواناترين نرم افزارهاي تخصصي را در اختيار داشت و با برخورداري از جديدترين كتب، گزارشها و مجلات تخصصي براي تغذيه اطلاعاتي كارشناسان، نخستين كتابخانه تخصصي حمل و نقل و ترافيك را بنيان نهاد بدين ترتيب، كارشناسان با پشتيباني تخصصي، اطلاعاتي، حركتهاي جدي براي مطالعات را آغاز كردند هم اكنون توليد آمار و اطلاعات حمل و نقل و ترافيك برآورد شاخص هاي آماري آينده، همچنين ارزيابي كارآيي طرحهاي حمل و نقل مبتني بر شيوه هاي روز مدلسازي و اتخاذ فرآيندي مكانيزه .در ارزيابي و گزينش راهكارها از جلوه هاي ممتاز فعاليت اين مركز است

 

ورود به وب سایت