۰۴
شهریور

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکت ها و موسسات عمومی ، تعاونی و یا خصوصی کارخانجات و بنگاه های اقتصادی