۰۵
مهر

مشارکت

مشارکت دادن اعضاء و خصوصا مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقاء سطج تولیدات و خدمات