۰۷
شهریور

اخذ نمایندگی

اخذ پذیرش نمایندگی شرکت ها و موسسات و کارخانجات داخلی و خارجی و ایجاد دفاتر شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور