ترکیب سهامداران

در حال حاضر حدود ۶۴ هزار نفر از پرسنل محترم شهرداری تهران سهامدار شرکت تعاونی شهریار هستند.
به طور کلی سهامداران شرکت تعاونی شهریار متشکل از کارکنان شاغل در مناطق،سازمانها و شرکت های مختلف شهرداری شهر تهران و بازنشستگان شریف این نهاد عمومی می باشند که اکثریت آنها با مبلغ سی هزارتومان در سال ۱۳۸۹ به عضویت این تعاونی درآمده اند.