۰۸
بهمن

جلسه کمیسیون صادرات غیرنفتی و توسعه تجارت اتاق تعاون ایران به ریاست دکتر افقهی

جلسه کمیسیون صادرات غیرنفتی و توسعه تجارت اتاق تعاون ایران به ریاست دکتر افقهی و با موضوع برنامه اجرایی بخش تعاون برای ورود ساختارمند به بازار عراق صبح دوشنبه در محل اتاق جلسات اتاق تعاون ایران برگزار شد.

در این جلسه برنامه اجرایی بخش تعاون برای ورود ساختارمند برای ورود به بازار عراق بررسی شد و نتایج خوبی نیز در پی داشت