۱۷
تیر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار)

بسمه تعالی

آگهی نوبت اول دعوت مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار)
به شماره ثبت ۳۶۶۴۱۶ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۶۲۵۹

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول که رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۸در محل سالن اجتماعات شهید آوینی فرهنگسرای بهمن واقع در نازی آباد – میدان بهمن – فرهنگسرای بهمن تشکیل می گردد با در دست داشتن برگ ورود به مجمع و کارت ملی معتبر خود حضور بهم رسانید.
توضیح اینکه:
الف) این جلسه با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء تشکیل و رسمیت می یابد و تصمیماتی که اتخاذ می گردد برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر می باشد.
ب) در صورتیکه حضور عضوی به هر دلیل در جلسه مجمع امکان پذیر نباشد، طبق ماده ۱۹ آیین نامه تشکیل مجامع عمومی یک مرحله ای، هر یک از اعضای تعاونی می تواند نماینده تام الاختیار از میان اعضاء تعاونی یا خارج از آنان برای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین نماید، تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
ج)متقاضیان اعطای وکالت می توانند از تاریخ درج آگهی همه روزه در ساعات اداری همراه وکیل خود با مدارک شناسایی معتبر به واحد امور سهام تعاونی مراجعه نمایند.

د)طبق بند ۷ ماده ۱۰ آیین نامه تشکیل مجامع عمومی، از کلیه اعضای محترم تعاونی یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می شود جهت دریافت برگ ورود به جلسه، از تاریخ انتشار آگهی دعوتنامه با در دست داشتن مدارک شناسائی معتبر تا ۴۸ ساعت قبل از برگزاری مجمع در ساعات اداری به آدرس: تهران – بلوار میرداماد – روبروی بانک مرکزی – پلاک ۱۶۹ – واحد امور سهام تعاونی مراجعه نمایند

ضمناً داوطلبین کاندیداتوری سمت بازرس قانونی بایستی حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع، با همراه داشتن مدارک شناسائی معتبرجهت تکمیل فرم کاندیداتوری بهمراه گواهی عدم سوءپیشینه خود به دفتر امور مجامع شرکت مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع در سال ۱۳۹۷
۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در سال ۱۳۹۷
۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
۴- اخذ تصمیم در مورد تقسیم سود پیشنهادی
۵- طرح و تصویب تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت
۶- طرح و تصویب برنامه ها و بودجه پیشنهادی هئیت مدیره برای سال ۱۳۹۸
۷- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی
۸- تعیین حق الزحمه بازرس
۹- تعیین حق حضور اعضاء هیئت مدیره غیر موظف
۱۰- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار اصلی و علی البدل جهت درج آگهی
۱۱- طرح و تصویب پرداخت پاداش مدیرعامل و کارکنان
۱۲- طرح و تصویب پرداخت پاداش هیئت مدیره

                                                                                                 هیئت مدیره