۲۵
تیر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهساز نگهدار شهر منتهی به سال مالی ۹۷ برگزار شد

مجمع شرکت بهساز نگهدار شهر به ریاست دکتر بابک افقهی مدیر عامل هلدینگ شهریار در محل اتاق کنفرانس شهریار برگزار شد.

به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین المل هلدینگ شهریار ، در این جلسه که با حضور نمایندگان سازمان همیاری های شهرداری استانداری تهران؛هیات مدیره شرکت و نمایندگان همه سهامداران برگزار شد ،گزارش عملکرد مالی شرکت که توسط حسابرس قانونی ارائه شد، بصورت مقبول به تصویب رسید.

همچنین هدف گذاری برنامه و بودجه شرکت برای سال مالی آینده به  تصویب مجمع رسید.

با توجه به سودآوری شرکت مقرر شد تا نسبت به افزایش سرمایه شرکت و نیز با توجه به توضیحات نماینده سازمان همیاریها نسبت به  توزیع بخشی از سود سهام میان سهامداران اقدام شود.

بهساز نگهدار شهر ؛ یکی از شرکت های وابسته به هلدینگ شهریار است که در زمینه تامین نیروی انسانی، خدمات عمومی شهری، نگهداری و بهره برداری تاسیسات شهری و خدمات مشاوره ای اقتصاد شهری فعالیت می کند.