۰۶
مرداد

آگهي دعوت تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه (نوبت دوم)

آگهي دعوت تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه (نوبت دوم) شركت تعاوني تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار)
جلسه مجمع عمومي عادي سالانه(نوبت دوم) شركت تعاوني تولیدی وتوزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) راس ساعت ۱۴:۳۰روز چهار شنبه مورخ ۲۳/ ۵/ ۱۳۹۸ در محل سالن فرهنگسرای بهمن واقع درتهران، نازی آباد ،میدان بهمن برگزارمي شود. بدينوسيله از كليه اعضاي محترم تعاوني دعوت مي شود، با دردست داشتن برگ ورود به مجمع و کارت شناسایی معتبر(کارت ملی) ، راس ساعت مقرر درمحل مذكورجهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل حضور بهم رسانيد .
توضيحات
– این جلسه با حضورعده حاضراعضاء و نمایندگان آنها رسمیت خواهد یافت وتصمیماتی که دراين جلسه گرفته مي شود برای کلیه اعضاء اعم از حاضر وغایب نافذ ومعتبر می باشد.
– چنانچه حضور عضوي بعللي درمجمع ميسر نباشد مي تواند حق راي خود را به موجب وكالت نامه كتبي به نماينده تام الاختيارخود ويا عضوديگري واگذار نمايد هرعضو صرفنظر از راي خود حق سه راي باوكالت نامه وهرغیرعضو حق یک رای با وکالت نامه خواهد داشت،
– متقاضیان اعطای وکالت می توانند از تاریخ انتشارآگهی همه روزه درساعات اداری (ازساعت ۹صبح لغایت ساعت ۱۶) به همراه وکیل با مدارک شناسایی معتبر به واحد امورسهام تعاونی واقع در تهران بلوار میرداماد، رویروی بانک مرکزی، پلاک ۱۶۹ مراجعه نمایند،
– ازکلیه اعضای محترم تعاونی یا نمایندگان قانونی آنها درخواست می شود،(طبق بند ۷ ماده ۱۰آیین نامه تشکیل مجامع عمومی) جهت دریافت برگ ورود به جلسه تا ۴۸ ساعت قبل از برگزاری مجمع باهمراه داشتن مدارک شناسایی معتبردرساعات اداری به واحد امورسهام واقع در تهران بلوار میرداماد، رویروی بانک مرکزی، پلاک ۱۶۹ مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی
۲- استماع گزارش عملکرد هئیت مدیره به مجمع
۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷
۴- اخذ تصمیم نسبت به ذخایر (ذخیره قانونی و ذخیره احتیاطی)
۵- اخذ تصمیم نسبت به تقسیم سود
۶- طرح و تصویب تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت
۷- طرح و تصویب برنامه ها و بودجه پیشنهادی هئیت مدیره برای سال ۱۳۹۸
۸- انتخاب بازرس قانونی و علی البدل برای یکسال و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی
۹- تعیین حق حضور اعضاء هئیت مدیره غیر موظف
۱۰- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار اصلی و علی البدل جهت درج آگهی
۱۱- طرح و تصویب پرداخت پاداش مدیرعامل و کارکنان
۱۲- طرح و تصویب پرداخت پاداش هیئت مدیره

هئیت مدیره