۲۴
مرداد

انتخابات بازرس قانونی در دوره جدید

پنج نفر نامزد انتخاب بازرس قانونی و علی البدل شرکت تعاونی ،‌تولیدی ،‌توزیعی شهریار برای دوره بعد شدند که از این تعداد مسعود خسروی و محمد حجتی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای دوره جدید اکثریت آرا را به دست آوردند .