۲۴
مرداد

آراء سهامداران برای انتخاب بازرس قانونی

مسعود خسروی به عنوان بازرس قانونی شرکت تعاونی شهریار در دوره جدید حائز اکثریت آرا شد