۲۴
مرداد

مجمع عمومي عادي سالانه (نوبت دوم) شرکت تعاونی شهریار برگزار شد

مجمع عمومي عادي سالانه (نوبت دوم) شرکت تعاونی تولیدی، توزیعی شهریار با مشارکت جمع کثیری از سهامداران، ۲۳ مرداد ماه جاری در فرهنگسرای بهمن برگزار شد .
به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل هلدینگ شهریار ، در این مجمع ابتدا اعضای هیات رئیسه جلسه توسط حاضرین انتخاب شدند .
در ابتدا گزارش هیات مدیره ارائه شد و پس از آن حسابرس و بازرس قانونی گزارش های خودرا به ترتیب ارائه کردند .
در ادامه ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی منتهی به ۹۷٫۱۲٫۲۹ به تصویب رسید.
همچنین اخذ تصمیم نسبت به ذخایر (ذخیره قانونی و ذخیره احتیاطی)، تقسیم سود میان سهامداران، برنامه ها و بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال ۱۳۹۸ و سایر موارد مندرج در آگهی مجمع از جمله مصوبات این نشست بود./