۰۵
مهر

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده نوبت اول شركت تعاوني تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار)

جلسه مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده نوبت اول شركت تعاوني تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) راس ساعت ۱۵روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۸ در محل سالن اجتماعات فرهنگسرای بهمن واقع درتهران، نازی آباد، میدان بهمن، فرهنگسرای بهمن برگزار مي شود. بدينوسيله از كليه اعضاي محترم تعاوني دعوت مي شود، با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر(کارت ملی) راس ساعت مقرر در محل مذكور جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوع ذيل حضور بهم رسانيد.

توضيحات:

  • این جلسه با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء و نمایندگان آنها رسمیت خواهد یافت و تصمیماتی که دراين جلسه گرفته مي شود برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر می باشد.
  • چنانچه حضور عضوي به عللي درمجمع ميسر نباشد (طبق ماده ۱۹آیین نامه تشکیل مجامع عمومی) مي تواند حق راي خود را به موجب وكالت نامه كتبي به نماينده تام الاختيار خود و يا عضو ديگري واگذار نمايد هرعضو صرفنظر از راي خود حداکثر حق سه راي با وكالت نامه و هر غیر عضو حق یک رای با وکالت نامه خواهد داشت.
  • متقاضیان اعطای وکالت می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا روز قبل از تشکیل مجمع درساعات اداری (ازساعت ۹صبح لغایت ساعت ۱۶) به همراه وکیل خود با همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر به واحد مدیریت امور مجامع تعاونی واقع در تهران بلوار میرداماد، روبروی بانک مرکزی، نبش خیابان سهیل تبریزیان، پلاک ۱۶۹ جهت تکمیل فرم وکالت مراجعه نمایند. ضمنا کلیه وکالتنامه ها براساس آئین نامه تشکیل مجامع عمومی به رویت و تایید بازرس قانونی خواهد رسید.
  • اعضایی که داوطلب عضويت در سمت هيأت مديره تعاونی هستند، موظفند حداكثر ظرف مدت يك هفته بعد ازتاريخ انتشار آگهي تشكيل مجمع, باهمراه داشتن اصل و تصویر برابر اصل شده (شناسنامه،کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی ) و اصل برگ سوء پیشینه یا ارایه رسید درخواست گواهی سوء پیشینه از پلیس ۱۰+ جهت تکميل فرم کاندیداتوری به واحد مدیریت امور مجامع تعاونی واقع در تهران، بلوار میرداماد، روبروی بانک مرکزی، نبش خیابان سهیل تبریزیان، پلاک ۱۶۹ مراجعه نمایند.

دستور جلسه :

  • انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هيأت مدیره برای مدت سه سال

 

                                                                                                                            هيأت مديره شركت تعاوني