۲۹
اردیبهشت

سرمایه شرکت جهان اقتصاد شهریار افزایش یافت

سرمایه شرکت جهان اقتصاد شهریار افزایش یافتشرکت جهان اقتصاد شهریاردر جلسه ای با حضور کلیه سهامداران به اتفاق آرا افزایش سهم از محل مطالبات سهامداران را به تصویب رساند به این ترتیب ماده مربوط به اساسنامه و ترکیب سهامداران اصلاح شد .به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل هلدینگ شهریار ، به این ترتیب پس از بحث و بررسی گزارش توجیهی هیات مدیره و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت که موید افزایش سرمایه بود ، و با توجه به مواد ۱۶۵، ۱۶۰، ۱۶۱ و ۱۵۸ قانون تجارت ، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (منقسم به ۱۰۰ هزار سهم با نام هزار ریال )به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال (منقسم به ۳۰ میلیون ریال سهم با نام هزار ریالی ) از محل مطالبات سهامداران به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. به این ترتیب ماده مربوط در اساسنامه اصلاح و ترکیب سهامداران اصلاح شد.