۰۷
تیر

سعید رجبی به عنوان معاون مالی و اقتصادی شرکت ایسیکو منصوب شد.

جواد توسلی مهر مدیر عامل شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (ایسیکو) طی حکمی سعید رجبی را به عنوان معاون مالی و اقتصادی منصوب کرد.
همچنین طی حکم جداگانه ای، سعید رجبی به سمت عضو هیئت مدیره موظف شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (ایسیکو) نیز منصوب شد.
گفتنی است سعید رجبی پیش از این عضو هیئت مدیره موظف و معاون مالی و اداری شرکت سرویس بیمه شهر بود.
مرکز ارتباطات و اموربین الملل هلدینگ شهریار این انتصاب شایسته را به ایشان و شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (ایسیکو) تبریک می گوید.