۰۱
شهریور

مجمع عمومی فوق العاده شرکت جهان اقتصاد شهریار برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده درتاریخ ۹۹/۰۵/۱۲ با حضور صد درصد صاحبان سهام برگزار شد .

به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل هلدینگ شهریار ، در این جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت – بدون بند مشروط – قرائت شد.

گزارش عملکرد هیات مدیره توسط مدیرعامل شرکت به اطلاع مجمع رسید و پس از آن صورتهای مالی و عملکرد شرکت به تصویب مجمع رسید.

همچنین در این مجمع تکالیف مجمع سال قبل نیز مورد بررسی قرار گرفته و کلیه مفاد دستور جلسه مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت.