۱۰
بهمن

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول (مرحله دوم)

شرکت تعاونی تولیدی، توزیعی کارکنان شهرداری تهران(شهریار) به شماره ثبت ۳۶۶۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۶۲۵۹

جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده نوبت اول (مرحله دوم) شركت تعاوني تولیدی، توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) به شماره ثبتی ۳۶۶۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۶۲۵۹ راس ساعت  ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۰ در محل تالار ایوان شمس واقع در تهران، ابتدای بزرگراه کردستان، تقاطع خیابان شهید گمنام، جنب ساختمان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با حضور نمایندگان منتخب مرحله اول برگزار مي شود. لذا از كليه نمایندگان محترم دعوت بعمل می آید راس ساعت مقرر در محل مذكور جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در جلسه حضور بهم رسانيد .

الف ) جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول (مرحله دوم) با حضور اکثریت تعداد نمایندگان رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حصول نصاب مذکور، نوبت دوم با هر تعداد رسمی خواهد بود.

ب) نمایندگان باید رأساً در مجمع عمومی حضور یافته و اعمال رأی نمایند. هر نماینده بدون در نظر گرفتن تعداد آراء مربوطه (مرحله اول) و یا حوزه انتخابیه فقط دارای یک رأی در مجمع عمومی است.

ج) نمایندگان برای حضور در مجمع بایستی مدرک شناسایی معتبر ارائه نمایند تا مقام دعوت کننده ضمن احراز هویت آنها و تطبیق مشخصات مربوطه با فهرست منتخبین، مجوز حضور صادر نماید.

د) داوطلبان تصدی سمت بازرس قانونی موظفند حداكثر ظرف مدت ۵ روز بعد از انتشار آگهی مجمع، با در دست داشتن تصویر شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی، گواهی پایان خدمت نظام وظیفه برای مشمولین و برگه عدم سوء پیشینه جهت تکمیل فرم تنظیمی انجمن نظارت و تحویل آن به دفتر تعاونی مستقر در تهران، بلوار میرداماد، روبه روی بانک مرکزی، نبش خیابان سهیل تبریزیان، پلاک ۱۶۹ مراجعه و رسید دریافت نمایند.

دستور جلسه :

  • استماع گزارش عملکرد هیات مدیره

 

تاريخ انتشار: نهم بهمن ماه هزاروچهارصد

 

۲-        استماع گزارش بازرس و گزارش حسابرس

۳-        بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

۴-        طرح و تصويب برنامه و بودجه پيشنهادي هیات مدیره برای سال۱۴۰۰

۵-        اتخاذ تصمیم در مورد نحوه ی تقسیم سود پیشنهادی

۶-        طرح و تصویب تغییرات اعضاء و سرمایه تعاونی

۷-        طرح و تصویب حق الزحمه بازرس

۸-        طرح و تصویب حق الجلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره

۹-        طرح و تصویب پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و کارکنان تعاونی

۱۰-      انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی

۱۱-      انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

هیئت مدیره