۲۷
دی

اخذ مجوز ارائه خدماتHSE برای شرکت نوین عرف شهریار

شرکت نوین عرف شهریار که از مجموعه شرکتهای تعاونی کارکنان شهرداری تهران میباشد در زمره شرکتهای مشاور ارائه دهنده خدمات حوزهHSE قرار گرفت. به گزارش مرکز ارتباطات و اموربین الملل هلدینگ شهریار به نقل از روابط عمومی شرکت نوین عرف در اخرین ارزیابی ارائه شده از دبیر خانه شرکت شهر سالم تهران،  این مجموعه به عنوان شرکت ارائه دهنده خدمات عملیات اجرایی و تاسیس تجهیزات در حوزه HSE  معرفی  گردید، گفتنی است این ارزیابی که سالیانه یکبار انجام می شود، بر اساس معیارهایی ازجمله قراردادهای منعقده در شهرداری تهران و خارج از شهرداری، مبالغ ریالی قراردادها، میزان رضایت کارفرمایان قبلی، ساختار سازمانی و منابع انسانی، موضوع اساسنامه و فعالیت شرکتها و گواهی نامه های کسب شده شرکت ها را رتبه بندی می نماید که در این ارزیابی شرکت نوین عرف شهریار که در ادامه فعالیت های شرکت عرف ایران و در سال ۹۸ تاسیس گردیده است در اولین سال حضور خود در این سنجش توانست با کسب رتبه نقره ای (سیلور) درمیان بهترین های این عرصه ارزیابی گردد. در پایان باید خاطر نشان کرد؛ نوین عرف شهریار در این سالها با تکیه
مطالعه بیشتر