شهریار در هجدهمین دوره از جشنواره تعاونی‌در سطح کشوری و استانی به عنوان تعاونی برتر انتخاب شد.

در جشنواره تعاونی های برتر استان تهران، تعاونی تولیدی توزیعی شهریار به عنوان تعاونی برتر استانی انتخاب شد.
نوزدهم شهریورماه نیز در هجدهمین دوره از جشنواره تعاونی‌های برترملی،از تعاونی تولیدی- توزیعی شهریار به عنوان تعاونی برتر ملی ،تقدیر و قدردانی شد.

تعاونی تولیدی – توزیعی شهریار،اولین شرکت مادر تخصصی در حوزه مدیریت شهری کشور است و بیش از ۶۳ هزار سهام دار دارد.

اشتغال بیش از ۵۷۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در گروه شرکت های شهریار و رشد سرمایه سهام داران به بیش از ۱۰۸ برابر سرمایه اولیه شان دو فاکتوری است که شهریار را از تعاونی ‌های دیگر متمایز کرده است.

شهریار به عنوان یار شهر در عرصه مدیریت شهری اثر بخشی و ارتقای مشارکت مردمی در امور شهری را شعار اصلی خود می داند.

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط